Algemene voorwaarden d.d. 15042017

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRUESSING THE SECRET OF BEAUTY, kantoorhoudende Atoomweg 63, 3542 AAte UtrechtNederland, ingeschreven Kamer van Koophandel nummer 68348061 Versie 2017. Amendementen van en/of addenda op deze algemene voorwaarden worden eveneens neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Definities en Interpretatie

1.1 In deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende documenten hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist: ‘Algemene Voorwaarden’: de onderliggende algemene voorwaarden voor Diensten als hierna vermeld ‘Diensten’: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Bruessing The Secret of Beauty voor of ten behoeve van de Klant heeft verricht onder de Overeenkomst.  ‘Klant’: natuurlijk persoon die de Overeenkomst aangaat. ‘Opdracht’: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening ‘Overeenkomst’: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Bruessing The Secret of Beauty en de Klant ten behoeve van de betaling en de Diensten tussen Bruessing The Secret of Beauty en de Klant, inclusief alle daarbij behorende bijlagen en amendementen en/of addenda welke Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en een integraal onderdeel daarvan uitmaken. ‘Partij’ Bruessing The Secret of Beauty of de Klant afzonderlijk. ‘Partijen’: Bruessing The Secret of Beauty of de Klant gezamenlijk. ‘Producten’: de producten en gerelateerde zaken zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. ‘Vertrouwelijke Informatie’: de Overeenkomst, de voorwaarden en uitvoering daarvan, alsmede alle informatie door een Partij verstrekt aan de andere Partij, in welke vorm dan ook of waarvan een Partij anderszins kennisneemt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst alle data die direct of indirect is afgeleid van dergelijke informatie alsmede alle garantieclaims die zouden kunnen voortvloeien uit de Overeenkomst.

1.2 De titels van deze Algemene Voorwaarden dienen enkel ter referentie en zijn niet bedoeld om de betekenis van een Artikel aan te duiden.

1.3 Indien in deze Algemene Voorwaarden naar enig geslacht wordt verwezen, worden hieronder zowel mannen als vrouwen verstaan.  

1.4 Onder een verplichting voor een Partij een handeling na te laten, wordt mede begrepen het niet toestaan dat deze handeling door een derde wordt verricht.

1.5 Verwijzingen naar de Partijen omvatten tevens hun respectievelijke titelopvolgers, toegestane rechtverkrijgenden en juridische vertegenwoordigers.

1.6 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen term ‘schriftelijk’ omvat, per post, fax, e-mail en andere in de markt gebruikelijke elektronische communicatieapparatuur. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, iedere Opdracht en Overeenkomsten alsmede op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van Partijen.

2.2 Amendementen van en/of addenda op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk tussen de rechtsgeldig vertegenwoordigers van beide Partijen te zijn overeengekomen.

2.3 Indien één (1) of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechterlijke instantie niet rechtsgeldig blijken te zijn zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, zal de Overeenkomst prevaleren.  

 

 

Artikel 3 Honorarium en betalingsvoorwaarden

3.1 Bruessing The Secret of Beauty vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2 De Klant dient voor aanvang van de behandeling of na de behandeling, de behandeling te voldoen contant of per pin.

3.3 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, Bruessing The Secret of Beauty voor de uitvoering van de Opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Dit bedraagt 100% van de afgesproken kosten.

3.4 Als in Opdracht van of in overleg met de Klant een wijziging wordt aangebracht of extra werk wordt verricht dat niet is opgenomen in de Overeenkomst, dan worden de daarmee gepaard gaande kosten als meerwerk in rekening gebracht door Bruessing The Secret of Beauty aan de Afnemer tegen de alsdan geldende tarieven.

3.5 Alle kosten van betaling komen ten laste van de Klant. Betalingen geschieden in Euro's. Betwisting van de kosten van betaling door de Klant schort de betalingsverplichtingen van de Klant niet op en de Klant is niet gerechtigd deze uit te stellen.

3.6 De Klant heeft slechts het recht tot verrekening of retentie indien Klant haar tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld, onbestreden of erkend zijn door Bruessing The Secret of Beauty. 

3.7 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt met ingang van de datum waarop de Klant in verzuim is tot het moment dat Bruessing The Secret of Beauty het volledige uitstaande bedrag heeft ontvangen berekend. Het voorgaande vormt een aanvulling op - en treedt niet in plaats van - enige andere rechten die Bruessing The Secret of Beauty krachtens de wet of de redelijkheid en billijkheid heeft.

3.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Bruessing The Secret of Beauty zijn gemaakt voor de afdwinging van betaling van het verschuldigde bedrag door de Afnemer zijn voor rekening van de Afnemer.  

 

 

Algemene voorwaarden d.d. 15042017

 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Klant geeft een Opdracht aan Bruessing The Secret of Beauty, hierbij verklaart Bruessing The Secret of Beauty dio dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. 

4.2 Ondanks dat Bruessing The Secret of Beauty haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, Bruessing The Secret of Beauty zal altijd met een passende oplossing komen om alsnog het beoogde resultaat te realiseren. Zo garandeert Bruessing The Secret of Beauty 100% tevredenheidsgarantie.

4.3 Bruessing The Secret of Beauty is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Bruessing The Secret of Beauty niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

4.4 Bruessing The Secret of Beauty is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, de Klant draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

4.5 De Klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 4 á 6 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van de Klant ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

4.6 Mocht de Klant een nabehandeling wensen terwijl Bruessing The Secret of Beauty dit (medisch) niet verantwoord vindt mag Bruessing The Secret of Beauty deze nabehandeling weigeren.

4.7 Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Bruessing The Secret of Beauty ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.8 Schadevorderingen tegen Bruessing The Secret of Beauty vervallen van rechtswege nadat de van toepassing zijnde wettelijke termijn is overschreden.

 

Artikel 5 Intakeprocedure

5.1 Om een verantwoorde behandeling te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de behandelingen, een intakegesprek te hebben gehad.

5.2 Dit kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. Het toestemmingsformulier dient volledig en ondertekend aan Bruessing The Secret of Beauty te worden afgegeven.  

 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Iedere Partij verplicht zich de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij, welke aan haar bekend worden op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch anderszins aan derden bekend te maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij. Deze is bevoegd haar toestemming te onthouden dan wel aan het verlenen van zodanige toestemming voorwaarden te verbinden. Iedere Partij zal alle redelijk te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting te kunnen nakomen.

6.2 Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie uitsluitend aanwenden voor de uitvoering en realisatie van de Overeenkomst en er over en weer voor zorg dragen c.q. voor instaan dat de geheimhoudingsplicht uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zal worden opgelegd aan en worden nageleefd door alle personen.

6.3 Partijen zijn verplicht om alle Vertrouwelijke Informatie op eerste verzoek van de andere Partij onmiddellijk te retourneren, zonder kopieën achter te houden.

6.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijft deze bepaling van kracht gedurende een periode van drie (3) jaar. 

 

Artikel 7 Afspraken

7.1 De Klant moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Bruessing The Secret of Beauty doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de Klant voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bruessing The Secret of Beauty 50% van de betreffende behandeling aan de Klant berekenen, bij de tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 30,00 (zegge: dertig euro).

7.2 Indien de Klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Bruessing The Secret of Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele honorarium berekenen.

7.3 Indien de Klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Bruessing The Secret of Beauty  de afspraak annuleren of conform onderling overleg behandelen en het hele afgesproken honorarium berekenen.

7.4 Bruessing The Secret of Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Klant melden.  

 

Artikel 8 Verantwoording en eigen risico

8.1 Alle Opdrachten van de Klant aan Bruessing The Secret of Beauty worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de Klant.

8.2 Door Opdracht te geven aan Bruessing The Secret of Beauty verklaart de Klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel medische, psychische alsmede de maatschappelijk gevolgen.

8.3 Door Opdracht te geven aan Bruessing The Secret of Beauty tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart de Klant tevens dat zij/hij

 

Algemene voorwaarden d.d. 15042017

 

 

in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart de Klant dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte

Tevens verklaar de Klant dat haar/zijn behandeling op geen elke wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

8.4 De Klant verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

8.5 De Klant verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.  

 

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Bruessing The Secret of Beauty gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

9.2 Bruessing The Secret of Beauty is GGD gecertificeerd waardoor u als Klant gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

9.3 Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Bruessing The Secret of Beauty hoog in het vaandel, Bruessing The Secret of Beauty werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid.

9.4 Bruessing The Secret of Beauty gebruikt voor de permanente make up uitsluitend kleuren / kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

9.5 Bij alle handelingen worden gewerkt volgens de richtlijnen LCHV (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid).

9.6 Bruessing The Secret of Beauty garandeert dat zij de Overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap zal uitvoeren en garandeert dat de Producten vrij zijn van materiële gebreken voor wat betref de Producten en vakmanschap. 

9.7 Bij een terecht beroep op de garantie zal Bruessing The Secret of Beauty - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen Diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Bruessing The Secret of Beauty.

 

Artikel 10 Beschadiging en diefstal

10.1 Bruessing The Secret of Beauty heeft het recht van de Klant een schadevergoeding te eisen indien de Klant meubilair, apparatuur of Producten beschadigd.

10.2 Bruessing The Secret of Beauty meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

 

Artikel 11 Opschorting en Ontbinding

11.1 Bruessing The Secret of Beauty is voorts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden van dien aard voordoen dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of dat instandhouding van de Overeenkomst niet meer in alle redelijkheid van de Leverancier kan worden verwacht.

11.2 Als de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van Artikel 4.1, worden Bruessing The Secret of Beauty haar vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Bruessing The Secret of Beauty de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten krachtens het toepasselijke recht en de Overeenkomst.

11.3 Bruessing The Secret of Beauty behoudt zich te allen tijde het recht voor schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 12 Contactgegevens

Bruessing The Secret of Beauty

Atoomweg 63

3542 AA te Utrecht

030 8505541

info@pmu-bruessing.nl

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 In het geval er een geschil ontstaat voorvloeiende uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dan zullen Partijen eerst in onderling overleg treden om tot een oplossing te komen. Wanneer Partijen geen overeenstemming bereiken over hun geschil, dan zal dit geschil in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Utrecht, Nederland.

13.2 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.